1. Maklumat Am

1a. Pemilikan 

Laman web ini (“Laman Web Dailymarket.com.my”) dimiliki dan dikendalikan oleh Daily Market Sdn. Bhd. 

1b. Akses & Penggunaan 

Akses anda kepada, dan penggunaan bahan-bahan yang terkandung dalam, Laman Web dailymarket.com.my adalah bersyarat pada penerimaan dan pematuhan anda dengan terma, syarat, notis dan penafian yang terkandung dalam dokumen ini atau di tempat lain di Laman Web dailymarket.com.my ( "Terma dan syarat"). Dengan menggunakan Laman Web dailymarket.com.my, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. 

1c. Pindaan 

Kami berhak untuk meminda Terma dan Syarat tanpa notis pada bila-bila masa. Penggunaan anda ke atas Laman web dailymarket.com.my kami berikutan perubahan tersebut merupakan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma dan Syarat baharu. 

1d. Pendaftaran 

Untuk mendaftar dengan Laman Web dailymarket.com.my, anda mesti berumur lebih dari lapan belas (18) tahun. Anda mesti memastikan bahawa butiran yang anda berikan semasa pendaftaran atau pada bila-bila masa adalah betul dan lengkap. Anda mesti memaklumkan kepada kami dengan segera sebarang perubahan pada maklumat yang anda berikan semasa mendaftar dengan mengemas kini butiran peribadi anda. 

1e. Maklumat Dikumpul & Penggunaan Maklumat 

Kami mengumpul butiran yang diberikan oleh anda semasa pendaftaran bersama-sama dengan maklumat yang kami pelajari tentang anda daripada penggunaan perkhidmatan kami dan lawatan anda ke laman web dailymarket.com.my. 

Dengan menggunakan Laman Web dailymarket.com.my, anda dengan nyata menerima dan memberikan persetujuan tanpa syarat anda bahawa kami boleh menggunakan mana-mana dan/atau mendedahkan maklumat tentang demografi anda dalam apa jua cara yang tidak mendedahkan identiti anda untuk tujuan pemasaran, promosi, pembangunan strategik, penyelidikan dan penjagaan pelanggan. 

1f. Terma dan Syarat e-diskaun standard 

Penggunaan e-diskaun oleh anda menunjukkan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma dan Syarat e-diskaun ini. 

Kami berhak untuk menarik balik atau membatalkan e-diskaun atas sebarang sebab pada bila-bila masa. 

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pelanggan atau isi rumah untuk sebarang kerugian kewangan yang timbul daripada keengganan, pembatalan atau pengeluaran mana-mana e-diskaun atau sebarang kegagalan atau ketidakupayaan pelanggan atau isi rumah untuk menggunakan e-diskaun atas sebarang sebab. 

1g. Keselamatan dan Penipuan 

Apabila anda menggunakan e-diskaun, anda memberi jaminan kepada kami bahawa anda adalah penerima e-diskaun yang dibenarkan dan anda menggunakannya dengan suci hati. Jika anda menebus, cuba menebus atau menggalakkan penebusan e-diskaun untuk mendapatkan diskaun yang anda atau pihak ketiga tidak berhak, anda mungkin melakukan kesalahan sivil atau jenayah. 

Jika kami secara munasabah percaya bahawa mana-mana e-diskaun digunakan secara menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, kami boleh menolak atau membatalkan sebarang e-diskaun dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan mempunyai tuntutan terhadap kami berkenaan dengan sebarang penolakan atau pembatalan. Kami berhak untuk mengambil sebarang tindakan lanjut yang difikirkan sesuai dalam keadaan sedemikian. 

1h. Harta Intelek 

Kandungan Laman web dailymarket.com.my dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, pangkalan data dan hak harta intelek yang lain. Anda boleh mendapatkan dan memaparkan kandungan Laman Web dailymarket.com.my pada skrin komputer, menyimpan kandungan tersebut dalam bentuk elektronik pada cakera (tetapi bukan mana-mana pelayan atau peranti storan lain yang disambungkan ke rangkaian) atau mencetak satu salinan kandungan tersebut untuk penggunaan peribadi anda sendiri, bukan komersial, dengan syarat anda mengekalkan semua dan sebarang notis hak cipta dan proprietari. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengubah suai, menyalin atau mengedar atau menggunakan untuk tujuan komersial mana-mana bahan atau kandungan di Laman Web dailymarket.com.my tanpa kebenaran bertulis daripada Laman Web dailymarket.com.my. 

Tiada lesen diberikan kepada anda dalam Terma dan Syarat ini untuk menggunakan mana-mana tanda dagangan kami. 

1i. Had 

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web dailymarket.com.my untuk mana-mana tujuan berikut: 

(i) Menyebarkan sebarang bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah, menganiaya, mengancam, berbahaya, kesat, lucah atau sebaliknya 

(ii) Menghantar bahan yang menggalakkan kelakuan yang merupakan kesalahan jenayah, mengakibatkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau kod amalan yang berkaitan 

(iii) Mendapat akses tanpa kebenaran kepada sistem komputer lain 

(iv) Mengganggu penggunaan atau keseronokan mana-mana orang lain terhadap Laman Web dailymarket.com.my 

(v) Melanggar mana-mana undang-undang berkaitan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam membuat, menghantar atau menyimpan salinan elektronik bahan-bahan yang dilindungi oleh hak cipta tanpa kebenaran pemilik.

Anda akan menanggung rugi kami terhadap semua kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan munasabah yang dialami atau ditanggung oleh kami, semua ganti rugi yang diberikan terhadap kami di bawah sebarang penghakiman oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa dan semua jumlah penyelesaian yang dibayar oleh kami hasil daripada sebarang penyelesaian yang dipersetujui oleh kami timbul atau berkaitan dengan: 

(i) sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga bahawa penggunaan Laman web dailymarket.com.my oleh anda adalah memfitnah, menyinggung perasaan atau kesat, atau bersifat lucah atau lucah, atau adalah menyalahi undang-undang atau merupakan pelanggaran mana-mana undang-undang, peraturan yang terpakai atau kod amalan; 

(ii) sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga bahawa penggunaan Laman Web dailymarket.com.my oleh anda melanggar hak cipta pihak ketiga atau hak harta intelek lain dalam apa jua bentuk; dan 

(iii) sebarang denda atau penalti yang dikenakan oleh mana-mana badan kawal selia, pengiklanan atau perdagangan atau pihak berkuasa berkaitan dengan penggunaan Laman Web dailymarket.com.my oleh anda.
 

1j. Ketersediaan Laman Web dailymarket.com.my 

Walaupun Laman Web dailymarket.com.my bertujuan untuk menawarkan perkhidmatan terbaik kepada anda, Laman Web dailymarket.com.my tidak menjanjikan bahawa perkhidmatan di Laman Web dailymarket.com.my akan memenuhi keperluan anda. Laman web dailymarket.com.my tidak dapat menjamin bahawa perkhidmatan tersebut akan bebas daripada kesalahan. Jika kesalahan berlaku dalam perkhidmatan anda harus melaporkannya melalui e-mel di hello@dailymarket.com.my dan kami akan cuba membetulkan kesalahan itu secepat mungkin. 

Akses anda ke Laman web dailymarket.com.my mungkin kadangkala dihadkan untuk membenarkan pembaikan, penyelenggaraan atau pengenalan kemudahan atau perkhidmatan baharu. Laman web dailymarket.com.my akan cuba memulihkan perkhidmatan secepat mungkin. 

1k. dailymarket.com.my Hak tapak web untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran anda 

Laman web dailymarket.com.my boleh menggantung atau membatalkan pendaftaran anda serta-merta mengikut budi bicara kami tanpa memberikan sebarang sebab. 

Anda boleh membatalkan perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memaklumkan kami secara bertulis. Jika anda berbuat demikian, anda mesti berhenti menggunakan Laman Web dailymarket.com.my. 

Penggantungan atau pembatalan pendaftaran anda dan hak anda untuk menggunakan Laman Web dailymarket.com.my tidak akan menjejaskan hak atau liabiliti mana-mana pihak. 

1l. liabiliti laman web dailymarket.com.my 

Laman web dailymarket.com.my disediakan oleh kami tanpa sebarang waranti atau jaminan dalam apa jua bentuk sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tanpa had, waranti hak milik atau waranti tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Anda mesti menanggung risiko yang berkaitan dengan penggunaan Internet. 

Kami akan memastikan bahawa maklumat atau bahan yang disertakan di laman web dailymarket.com.my adalah betul, bereputasi dan berkualiti tinggi. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat atau untuk sebarang masalah teknikal yang mungkin anda alami dengan Laman Web dailymarket.com.my. Jika kami dimaklumkan tentang sebarang ketidaktepatan dalam maklumat atau bahan di Laman Web dailymarket.com.my, kami akan cuba membetulkan ketidaktepatan itu secepat mungkin. 

Khususnya, kami menafikan semua liabiliti berkaitan dengan perkara berikut: 

Ketidakserasian Laman Web dailymarket.com.my dengan mana-mana peralatan, perisian atau pautan telekomunikasi anda 

Masalah teknikal termasuk ralat atau gangguan laman web dailymarket.com.my 

Ketidaksesuaian, tidak boleh dipercayai atau ketidaktepatan Laman web dailymarket.com.my 

Ketidakcukupan Laman web dailymarket.com.my untuk memenuhi keperluan anda. 

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda/atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerosakan berbangkit atau sampingan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan hasil, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan yang dijangkakan, pembaziran. perbelanjaan, kehilangan privasi dan kehilangan data) atau sebarang kerosakan tidak langsung, khas atau punitif lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman Web dailymarket.com.my. 

1m. Perundangan berkaitan 

Penggunaan Platform dan/atau Perkhidmatan dan Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. 

1n. Penggunaan Antarabangsa 

Kami tidak berjanji bahawa bahan-bahan di Laman Web dailymarket.com.my adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi di luar Malaysia, dan mengakses Laman Web dailymarket.com.my dari wilayah di mana kandungannya menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang adalah dilarang. Jika anda memilih untuk mengakses tapak ini dari lokasi di luar Malaysia, anda melakukannya atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan. 

1o. Macam-macam 

Anda tidak boleh menyerahkan, sub-lesen atau sebaliknya memindahkan mana-mana hak anda di bawah Terma dan Syarat ini. 

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten, ketidaksahan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan baki Terma dan Syarat ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. 

Jika anda melanggar Terma dan Syarat ini dan Laman web dailymarket.com.my mengabaikan perkara ini, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedinya di kemudian hari atau dalam sebarang situasi lain di mana anda melanggar Terma dan Syarat. 

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalannya.

1p. mata wang
Rujukan wang di bawah Syarat Penggunaan ini hendaklah dalam Ringgit Malaysia. 

1q. Bahasa
Sekiranya Terma Penggunaan ini dilaksanakan atau diterjemahkan dalam mana-mana bahasa selain daripada Bahasa Inggeris ("Versi Bahasa Asing"), versi Bahasa Inggeris bagi Syarat Penggunaan ini akan mengawal dan akan diutamakan berbanding Versi Bahasa Asing. 

1r. Keseluruhan perjanjian
Terma dan Syarat ini akan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami yang berkaitan dengan perkara perkara di sini dan menggantikan dan menggantikan sepenuhnya semua pemahaman, komunikasi dan perjanjian terdahulu berkenaan dengan perkara perkara di sini. 

1s. Mengikat dan Konklusif
Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang rekod (termasuk rekod sebarang perbualan telefon yang berkaitan dengan Perkhidmatan, jika ada) yang diselenggarakan oleh kami atau pembekal perkhidmatan kami yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan akan mengikat dan muktamad ke atas anda untuk semua tujuan sekalipun. dan hendaklah menjadi bukti muktamad bagi sebarang maklumat dan/atau data yang dihantar antara kami dan anda. Anda dengan ini bersetuju bahawa semua rekod tersebut boleh diterima sebagai bukti dan bahawa anda tidak akan mencabar atau mempertikaikan kebolehterimaan, kebolehpercayaan, ketepatan atau ketulenan rekod tersebut hanya berdasarkan rekod tersebut dalam bentuk elektronik atau merupakan keluaran sistem komputer. , dan anda dengan ini mengetepikan mana-mana hak anda, jika ada, untuk membantah sedemikian. 

 

2. Terma & Syarat Produk

2a. Umum 

Terma & Syarat Produk ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian hanya akan diputuskan oleh mahkamah Malaysia. 

Jika mana-mana Terma & Syarat Produk ini dipegang oleh mana-mana mahkamah pihak berkuasa berwibawa sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, secara keseluruhan atau sebahagian, ini tidak akan menjejaskan kesahihan Terma & Syarat Produk yang selebihnya yang akan terus sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. 

Laman web dailymarket.com.my Online Shopping ini dimiliki dan dikendalikan oleh Daily Market Sdn. Bhd. 

Sila baca Terma & Syarat Produk ini dengan teliti kerana ia menjejaskan hak dan liabiliti anda di bawah undang-undang dan menetapkan terma di mana kami menyediakan produk untuk anda ("Syarat Produk"). 

2b. Caj Penghantaran 

Kos perkhidmatan penghantaran tidak termasuk dalam harga barang. Maklumat tentang kos perkhidmatan boleh didapati di laman web dailymarket.com.my Beli-belah Dalam Talian sebaik sahaja Pelanggan menempah zon penghantaran. Caj penghantaran untuk zon yang sepadan akan ditunjukkan dalam borang pesanan sebelum pembayaran. 

2c. Ketersediaan 

Ketersediaan barangan yang dibentangkan di laman web Dailymarket.com.my Online Shopping bergantung kepada stok di kedai dan kami tidak menjamin ketersediaan barangan. 

Untuk memastikan barangan tersedia kepada semua pelanggan, kami mempunyai hak untuk menetapkan had maksimum terlebih dahulu untuk pembelian item individu oleh seorang Pelanggan. Contohnya, jika Pelanggan membuat tempahan 10 botol sos cili yang akan menghabiskan semua stok kedai tersebut, kedai hanya boleh menghantar 5 botol. 

Pelanggan hendaklah sentiasa dimaklumkan terlebih dahulu jika barang yang diminta tidak dapat dihantar dengan sebab ia telah melebihi had maksimum atau terhad. 

Jika barangan yang diminta oleh Pelanggan tidak tersedia kerana faktor di luar kawalan kami, kami akan berusaha sedaya upaya untuk menawarkan barang gantian yang paling hampir dari segi harga dan jenis kepada item asal yang diminta. 

Semasa penghantaran barangan gantian akan diasingkan daripada produk lain yang diminta oleh Pelanggan dan pelanggan berhak untuk menolak untuk menerima barangan gantian sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya. Amaun untuk barangan yang tidak diterima tidak akan dicaj kepada kad pembayaran Pelanggan, jika Pelanggan telah memberikan butiran kad pembayaran terlebih dahulu untuk membuat pembayaran dalam talian. 

2d. Penerimaan 

Tidak akan ada apa-apa jenis kontrak antara Pelanggan dan kami melainkan dan sehingga pembayaran selesai. 

Perkhidmatan Membeli-belah Dalam Talian dailymarket.com.my tersedia untuk kegunaan bukan komersial dan domestik sahaja. Kami berhak untuk menolak pesanan daripada perniagaan atau yang kami anggap adalah untuk kebimbangan komersial atau bukan domestik yang lain. 

Untuk memastikan ketersediaan semua produk kami, pelanggan mungkin terhad kepada bilangan maksimum item. 

2e. Penghantaran 

Penghantaran akan dibuat ke alamat yang ditentukan oleh Pelanggan pada borang pesanan yang lengkap. 

Kami akan menghantar pesanan Pelanggan ke pintu masuk utama alamat penghantaran. Atas permintaan Pelanggan, kakitangan penghantaran kami boleh membawa pesanan Pelanggan ke alamat penghantaran, contohnya, ke tingkat tertentu dalam blok apartmen atau ke dapur tetapi hanya jika: 

(i) kakitangan penghantaran mendapat kebenaran Pelanggan, 

(ii) kakitangan penghantaran percaya bahawa ia adalah selamat dan praktikal untuk dilakukan seperti yang diminta oleh Pelanggan, 

(iii) tiada halangan yang menghalang pintu masuk, contohnya pintu utama yang berkunci. Kami sentiasa berhak untuk menghantar hanya ke pintu masuk utama alamat penghantaran. 

Perkhidmatan penghantaran beli-belah dalam talian dailymarket.com.my tersedia di kawasan terpilih.

Kami komited untuk menyelesaikan penghantaran dalam masa 2 hari akan datang untuk pesanan yang dibuat sebelum masa pemotongan 6 petang. Pesanan yang dihantar selepas jam 6 petang akan dianggap sebagai pesanan yang dibuat pada hari berikutnya . Dalam keadaan ini tidak dapat dipenuhi, pelanggan akan dimaklumkan terlebih dahulu untuk mengatur masa penghantaran yang sesuai. 

Semua barang mesti diterima oleh orang dewasa berumur lapan belas (18) tahun atau lebih. Sekiranya kakitangan penghantaran mempunyai keraguan tentang umur orang yang menerima barang, dia berhak meminta orang tersebut menunjukkan kad pengenalan untuk membuktikan umurnya. Jika orang itu ditunjukkan tidak melebihi lapan belas (18) tahun dan tiada orang lain boleh menerima barangan tersebut, kami tidak akan menyerahkan barang tersebut. 

Jika tiada sesiapa yang layak untuk menerima barangan pada masa dan tempat yang dipersetujui yang ditentukan oleh Pelanggan, kami akan meninggalkan pemberitahuan percubaan penghantaran dan Pelanggan perlu menghubungi perkhidmatan pelanggan untuk mengatur semula penghantaran (caj tambahan mungkin dikenakan). 

Jika Pelanggan meminta penghantaran semula, kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. 

Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk menghantar semua barangan Pelanggan dalam masa yang dipersetujui, kami tidak akan bertanggungjawab jika ia gagal berbuat demikian sebahagian atau sepenuhnya disebabkan keadaan di luar kawalannya. 

2f. Bayaran balik 

(i) Jika anda telah menerima barangan yang rosak, rosak atau berbeza 

Sila ambil perhatian bahawa Pelanggan hanya boleh meminta bayaran balik 2 jam selepas barang sampai. Anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk proses penggantian berserta gambar sebagai bukti di hello@dailymarket.com.my atau WhatsApp kepada wakil khidmat pelanggan kami di +6016-2128828 . Sebarang permintaan selepas 2 jam penghantaran tidak akan layak untuk penggantian. 

Untuk mengelakkan keraguan, peruntukan ini tidak menjejaskan hak Pelanggan untuk tidak menerima barang gantian. 

Kami komited untuk menyelesaikan semua permintaan penggantian dan bayaran balik tidak lewat daripada empat belas (14) hari bekerja. Wakil kami akan menghubungi anda untuk memberikan nasihat yang diperlukan tentang proses tersebut. 

(ii) Jika barang yang dipesan tidak tersedia 

Wakil kami akan memaklumkan kepada anda tentang ketiadaan produk dan kami akan memproses untuk penghantaran semula dengan pesanan seterusnya atau pertukaran ke item lain. 

2g. Pembatalan 

dailymarket.com.my membenarkan pembatalan, selagi ia dilakukan sebelum 10 pagi keesokan harinya, dari masa pesanan dibuat. 

2j. Bayaran 

Anda boleh menggunakan debit, kad kredit atau perbankan dalam talian, e-dompet untuk membayar belanja anda. Kami menerima penyedia pembayaran berikut, yang dikeluarkan oleh bank di Malaysia: 

  • Visa 
  • Cikgu 
  • Kad Debit 
  • e-Dompet 

Kami tidak menerima wang tunai sebagai bayaran untuk membeli-belah anda, kerana kakitangan penghantaran kami tidak membawa wang tunai bersama mereka atas sebab keselamatan. 

Liabiliti kami kepada anda berkaitan dengan sebarang pesanan tidak akan melebihi jumlah harga yang dikenakan untuk item yang berkaitan. 

2i. Perkhidmatan pelanggan 

Jika anda mempunyai pertanyaan pesanan, sila e-mel kami di hello@dailymarket.com.my atau hubungi khidmat pelanggan di +6016-2128828 (Whatsapp) 

2j. Pembetulan Ralat
Sebarang kesilapan tipografi, perkeranian, atau kesilapan atau peninggalan lain dalam sebarang penerimaan, invois atau dokumen lain di pihak kami akan tertakluk kepada pembetulan tanpa sebarang liabiliti di pihak kami. 

 

3. Penggunaan Perkhidmatan 

3a. Penggunaan klausa ini 

Sebagai tambahan kepada semua terma dan syarat lain Terma Penggunaan ini, peruntukan dalam Klausa ini adalah terma dan syarat khusus tambahan yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda. 

3b. Sekatan
Penggunaan Perkhidmatan adalah terhad kepada Pelanggan yang diberi kuasa yang mencapai umur yang sah dan yang mempunyai kapasiti undang-undang untuk memasuki dan membentuk kontrak di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai. Pelanggan yang telah melanggar atau melanggar terma dan syarat yang terkandung di sini dan Pelanggan yang telah digantung secara kekal atau sementara daripada penggunaan mana-mana Perkhidmatan tidak boleh menggunakan Perkhidmatan walaupun mereka memenuhi keperluan Klausa ini. 

3c. Syarat umum penggunaan
Anda bersetuju: 

(i) untuk mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan mengikut cara yang sah pada setiap masa dan seterusnya bersetuju untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan dengan suci hati; dan 

(ii) untuk memastikan bahawa sebarang maklumat atau data yang anda siarkan atau menyebabkan muncul di Platform berkaitan dengan Perkhidmatan adalah tepat dan bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk maklumat dan data tersebut. 

Pasaran Harian Sdn. Bhd. berhak untuk membatalkan atau menolak sebarang penggunaan Perkhidmatan ini mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk tanpa had, di mana ia menganggap bahawa sebarang transaksi adalah penipuan atau mengesyaki bahawa ia adalah penipuan. 

3d. Penerangan Produk
Walaupun kami berusaha untuk memberikan penerangan yang tepat mengenai Produk, kami tidak menjamin bahawa penerangan tersebut adalah tepat, terkini atau bebas daripada ralat. 

3e. Harga Produk
Semua Harga Penyenaraian adalah tertakluk kepada cukai, melainkan dinyatakan sebaliknya. Kami berhak untuk meminda Harga Penyenaraian pada bila-bila masa tanpa memberikan sebarang sebab atau notis awal.


4. Pelanggan dengan akaun Daily Market Malaysia 

4a. Kata laluan nama pengguna
Perkhidmatan tertentu yang mungkin disediakan di Platform mungkin memerlukan penciptaan akaun dengan kami atau untuk anda memberikan Data Peribadi. Jika anda meminta untuk membuat akaun dengan kami, Nama Pengguna dan Kata Laluan mungkin sama ada: 

(i) ditentukan dan dikeluarkan kepada anda oleh kami; atau 

(ii) disediakan oleh anda dan diterima oleh kami mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform yang berkaitan. Kami boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami, meminta anda mengemas kini Data Peribadi anda atau dengan serta-merta membatalkan Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan tanpa memberikan sebarang sebab atau notis awal dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang Kerugian yang dialami atau disebabkan oleh anda atau timbul daripada atau berkaitan dengan atau oleh sebab permintaan atau ketidaksahihan tersebut. Anda dengan ini bersetuju untuk menukar Kata Laluan anda dari semasa ke semasa dan untuk merahsiakan Nama Pengguna dan Kata Laluan dan akan bertanggungjawab ke atas keselamatan akaun anda dan bertanggungjawab untuk sebarang pendedahan atau penggunaan (sama ada penggunaan tersebut dibenarkan atau tidak) Nama Pengguna dan/ atau Kata Laluan. Anda hendaklah memberitahu kami dengan segera jika anda mengetahui bahawa atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa kerahsiaan Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan telah terjejas atau jika terdapat sebarang penggunaan tanpa kebenaran Nama Pengguna dan/atau Kata Laluan atau jika Data Peribadi anda memerlukan mengemas kini. 

4b. Penggunaan/akses yang dikatakan
Anda bersetuju dan mengakui bahawa sebarang penggunaan Perkhidmatan dan/atau sebarang akses kepada Platform dan sebarang maklumat, data atau komunikasi yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda akan dianggap sebagai, mengikut mana-mana yang berkenaan: 

(i) akses kepada Platform yang berkaitan dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda; atau 

(ii) maklumat, data atau komunikasi yang disiarkan, dihantar dan dikeluarkan secara sah oleh anda. 

Anda bersetuju untuk terikat dengan sebarang akses Platform dan/atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan (sama ada akses atau penggunaan tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak) dan anda bersetuju bahawa kami berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk bertindak, bergantung pada atau menganggap anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya berkenaan dengannya seolah-olah perkara yang sama telah dijalankan atau dihantar oleh anda. Anda selanjutnya bersetuju dan mengakui bahawa anda akan terikat dan bersetuju untuk menanggung rugi kami sepenuhnya terhadap sebarang dan semua Kerugian yang disebabkan oleh sebarang penggunaan mana-mana Perkhidmatan dan/atau akses kepada Platform yang boleh dirujuk kepada Nama Pengguna dan Kata Laluan anda.

5. Harta intelek 

5a. Pemilikan
Harta Intelek dalam dan pada Platform dan Bahan dimiliki, dilesenkan atau dikawal oleh kami, pemberi lesen kami atau pembekal perkhidmatan kami. Kami berhak untuk menguatkuasakan Harta Inteleknya sepenuhnya mengikut undang-undang. 

5b. Penggunaan Terhad
Tiada bahagian atau bahagian Platform, atau mana-mana Bahan boleh diterbitkan semula, direkayasa terbalik, dinyahhimpun, dibuka, diasingkan, diubah, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, disiarkan, dipautkan, dicerminkan, dibingkaikan, dipindahkan, atau dihantar dalam apa jua cara atau dengan mana-mana bermakna atau disimpan dalam sistem mendapatkan maklumat atau dipasang pada mana-mana pelayan, sistem atau peralatan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu atau pemilik hak cipta yang berkaitan. 

5c. Tanda dagangan
Tanda Dagangan adalah tanda dagangan kami atau pihak ketiga yang berdaftar dan tidak berdaftar. Tiada apa-apa pada Platform dan dalam Terma dan Syarat ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan, secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan pada Perkhidmatan, tanpa kebenaran bertulis kami atau mana-mana pemilik tanda dagangan lain yang berkenaan.

6. Promosi, Kod Baucar dan Program Keistimewaan lain 

6a. Dari semasa ke semasa Pasaran Harian Malaysia boleh menjalankan promosi, peraduan, tinjauan, keistimewaan dan program lain, tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, yang boleh didapati di Laman dan dengan ini digabungkan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat Jualan untuk Pasaran Harian ini Sdn. Bhd. 

6b. Promosi, peraduan, keistimewaan dan program hanya sah untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh Daily Market Sdn. Bhd. dan sementara stok masih ada. Tiada pampasan atau wang tunai akan ditawarkan sekiranya promosi tiada lagi dalam stok. 

6c. Terma berikut akan digunakan untuk penggunaan kredit, baucar, kupon dan kod (“Kod Baucar”): 

6h. Setiap Kod Baucar hanya layak untuk penggunaan sekali sahaja dan hanya sah untuk tempoh masa dan tujuan yang ditetapkan oleh Daily Market Sdn. Bhd.. Di mana berkenaan, tiada had kepada bilangan Kod Baucar yang dikeluarkan bagi setiap akaun melainkan dinyatakan. 

6e. Penggunaan mana-mana Kod Baucar mesti ditunjukkan pada masa pembayaran, dan semua maklumat yang diperlukan oleh Daily Market Sdn. Bhd. mesti disediakan. Penggunaan retroaktif Kod Baucar tidak dibenarkan. 

6f. Baucar tidak boleh digunakan untuk memotong caj penghantaran melainkan dinyatakan. 

6g. Perbelanjaan minimum mungkin diperlukan sebelum penggunaan Kod Baucar dibenarkan. 

6j. Kod Baucar tidak boleh dikembalikan, ditebus atau ditukar dengan wang tunai. 

6i. Jualan semula, pemindahan dan perkongsian Kod Baucar adalah dilarang sama sekali. Di sebalik perkara di atas, baucar hadiah, jika ditawarkan oleh Daily Market Sdn. Bhd., boleh dibeli oleh anda dan diberikan kepada orang lain. 

6j. Pengeluaran semula, pengubahsuaian, penyesuaian, pengubahan, pengedaran, penerbitan, penyiaran atau komunikasi lain atau penyebaran Kod Baucar tidak dibenarkan. 

6k. Kod Baucar tidak boleh diganti jika hilang, dicuri, dimusnahkan, diduplikasi, diusik atau sebaliknya disalahgunakan atau digunakan secara penipuan. 

6l. Faedah, diskaun, tawaran, hadiah, item percuma, Baucar, kod promosi, rebat, penebusan dan keistimewaan tidak boleh ditebus dengan wang tunai, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh diserah hak dan tidak boleh ditukar dan pertukaran, perdagangan, penjualan, fotokopi, pengubahan, pembelian atau pemindahan oleh mana-mana orang atau entiti adalah dilarang sama sekali. Sebarang penggunaan promosi, diskaun atau keistimewaan yang melanggar Terma dan Syarat Jualan ini untuk Daily Market Sdn. Bhd. akan menjadikannya tidak sah. 

6m. Pasaran Harian Sdn. Bhd. berhak untuk mengesahkan kesahihan mana-mana Kod Baucar dan mengisytiharkan terbatal dan tidak sah serta mengenakan harga penuh untuk barangan yang dibeli, mana-mana Kod Baucar yang pada pendapat kami telah dicuri, diduplikasi, diusik atau yang disyaki telah dicuri. disalahgunakan atau diperolehi atau digunakan secara curang. 

6n. Pasaran Harian Sdn. Bhd. berhak untuk mengubah atau mengenakan terma dan syarat lain seperti yang kami anggap sesuai dari semasa ke semasa. 

6o. Pasaran Harian Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, tuntutan atau kerosakan yang dialami atau ditanggung akibat penggunaan Daily Market Sdn. Bhd. barangan dan perkhidmatan atau penebusan hadiah atau Baucar atau penggunaan kod promosi atau sebarang keistimewaan lain. Pasaran Harian Sdn. Bhd. tidak akan mempunyai liabiliti apa-apa pun berkenaan dengan gangguan atau ketiadaan barangan dan perkhidmatan pada bila-bila masa. 

6p. Pasaran Harian Sdn. Bhd. tidak membuat sebarang representasi atau waranti, nyata atau tersirat, berkenaan dengan promosi/diskaun/faedah/keistimewaan yang ditawarkan. 

6q. Jika mana-mana hadiah percuma ditawarkan sebagai sebahagian daripada promosi, hadiah percuma itu ditawarkan atas dasar "siapa cepat dia dapat" dan sementara stok masih ada. Tiada wang tunai atau kredit akan ditawarkan sebagai ganti hadiah. Sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat Jualan ini untuk Daily Market Sdn. Bhd. akan berkuat kuasa serta-merta, melainkan dinyatakan sebaliknya. Notis mengenai sebarang perubahan dianggap telah diberikan apabila diterbitkan di Daily Market Sdn. Bhd. tidak bertanggungjawab untuk memberikan notis dalam apa-apa cara lain. 

6r. Pasaran Harian Sdn. Bhd. keputusan mengenai semua perkara yang berkaitan dengan promosi, diskaun, Kod Baucar dan keistimewaan lain adalah muktamad dan mengikat. 

6s. Pasaran Harian Sdn. Bhd. berhak untuk menghentikan sebarang promosi, diskaun, program Kod Baucar, peraduan, keistimewaan atau program pada bila-bila masa tanpa notis atau liabiliti. 

6t. Dengan menyertai Promosi, peserta bersetuju bahawa organisasi masing-masing yang menjalankan promosi dan syarikat gabungan serta unit perniagaannya boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi untuk tujuan tunggal yang dinyatakan di atas dalam Terma & Syarat dan bukan untuk tujuan lain. Semua syarikat yang menerima data peribadi anda akan terikat dengan keperluan untuk melindungi data peribadi anda.